درمورد اینکه کارایی واحدهای تولیدی چگونه محاسبه و ارزیابی گردد دو روش اصلی هست:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-6-1 -روش تابع مرزی تصادفی: در این روش ، آغاز شکل خاصی از تابع تولید (هزینه) در نظر گرفته میشود و با بهره گیری از روشهای رایج اقتصادسنجی تخمین زده میشود. طبق تعریف تابع تولید، واحدهایی که در یک صنعت کارا اقدام میکنند منطبق بر تابع تولید می باشند. با در اختیار داشتن مقادیر تولید واحدهای تولیدی می توان اندازه انحرافات (واریانس) مقادیر تولید واقعی با مقادیر تولید بالقوه که بر اساس تابع تولید تخمین زده شده می باشد، کارایی واحدها را، ارزیابی و سنجش نمود. مشکل عمده این روش ها تخمین تابع تولید می باشد.

2-2-6-2- روش تحلیل پوششی داده ها: این روش نیازی به تعیین تابع تولید ندارد. فرض کنید در یک صنعت تنها دو ورودی (نهاده) و یک خروجی(ستاده) وجود داشته باشد.اگراطلاعات مقادیر ورودی و خروجی را برای تمامی واحدهای تولیدی فعال در آن صنعت در یک فضای دوبعدی مانند شکل زیر نشان دهیم، با اتصال نقاطی که به محورها و مبدأ مختصات نزدی کتر هستند، تابع محدبی بدست می آید که به آن منحنی تولید مرزی(کارا) گفته میشود. واحدهایی که بالاتر از این منحنی قرار گیرند برای تولید همان مقدار محصول(خروجی) از مقادیر بیشتری نهاده(ورودی) بهره گیری کرده اند. (فلاح، 1386)

 

(شکل 2-2)

2-2-7- تحلیل پوششی داده ها:

اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان ها همواره مورد توجه محققین بوده می باشد. چنان که قبلا نیز تصریح گردید فارل در سال 1957 برای اولین بار با بهره گیری از روش غیر پارامتری اقدام به اندازه گیری کارایی یک واحد تولیدی نمود. در ادامی محققانی نظیر چانز و همکارانش دیدگاه فارل را توسعه دادند و مدلی را ارائه نمودند که تحت عنوان تحلیل پوششی داد ها نام گرفت. در سال های اخیر نیز در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف کاربردهای متفاوتی از DEA دیده شده می باشد. علت مقبولیت گسترده این روش به سیار روش ها امکان مطالعه روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین خروجی می باشد که در این فعالیت ها هست. DEA امکان توجه جدید به فعالیت هایی که قبلا به روش های دیگر ارزیابی شده اند فراهم کرده می باشد.

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد