سال های اخیر انواع زیادی از برنامه های کاربردی DEA (تحلیل پوششی داده ها) برای بهره گیری در ارزیابی عملکرد انواع مختلفی از اشخاص درگیر در فعالیت های مختلف در بسیاری از زمینه های مختلف در بسیاری از کشورهای مختلف دیده می گردد. یکی از علت های این می باشد که DEA فرصتهایی را برای بهره گیری در مواردی که مقاوم در برابر روش های دیگر به دلیل طبیعت پیچیده (غالبا ناشناخته) از روابط بین ورودی های متعدد و خروجی های متعدد درگیر در بسیاری از این فعالیت ها (که اغلب در واحدهای غیر قابل اندازه گیری باهم گزارش شده می باشد) باز کرده می باشد. مثالها عبارتند از: فعالیت های نگهداری از پایگاه های نیروی هوایی ایالات متحده در نقاط مختلف جغرافیایی، و یا نیروهای پلیس در انگلستان و ولز و همچنین اجرای بانک های شعبه در قبرس و کانادا، و بهره وری از دانشگاه ها در آموزش و پرورش و عملکرد پژوهش در ایالات متحده، انگلستان و فرانسه. این نوع از برنامه های کاربردی را برای ارزیابی کارایی شهرها، مناطق و کشورهای با بسیاری از انواع ورودی ها و خروجی ها که شامل “اجتماعی” و “ایمنی خالص” هزینه به عنوان ورودی و مختلف “کیفیت زندگی” ابعاد به عنوان خروجی گسترش می دهند.

{{نمود-شیخ زاده،باقر-شکوه، ،1390}}

مدلهای DEA نحوه کاراسازی واحدهای مورد ارزیابی که ناکارا شناخته شده اند را نیز معرفی می کند. این مدل ها روشی ویژه برای محققانی می باشند که علاقه مند به کارایی چند ستاده پیش روی چند داده می باشد. دو جهت گیری کلی در DEA هست:

1- تمرکز بر ورودیها در مدل ورودی محور

2- تمرکز بر خروجیها در مدلهای خروجی محور

چارنز، کوپر و رودز براساس این دیدگاه کارآیی را به صورت زیر تعریف می کنند:

1- در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا می باشد که امکان کاهش هر یک از ورودیها بدون افزایش ورودیهای دیگر یا کاهش هر یک از خروجی ها وجود داشته باشد.

2- در یک مدل خروجی محور یک واحد در صورتی ناکارا می باشد که امکان افزایش هر یک از خروجیها بدون افزایش یک ورودی یا کاهش یک خروجی دیگر وجود داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک واحد تصمیم گیری کارا می باشد اگر و تنها اگر هیچ کدام از دو مورد فوق تحقق نیابد. در این صورت امتیاز کارایی آن برابر یک خواهد بود. کارایی کمتر از یک برای یک واحد بیانگر آن می باشد که ترکیب خطی واحدهای دیگر میتواند همان مقدار خروجی را با ورودیهای کمتر تولید کند که چنین واحدی را ناکارا می نامند.

{{عالم تبریزو همکاران ، 1389}}

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه